OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je firma Ing. Jana Fryčová, sídlo Kyselovská 161, Vlkoš, IČO 06904955, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího nebo při osobním styku. 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“). 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.zahradnistesti.cz

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NEBO SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím/uživateli, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny/odměny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím/poskytovatelem a zákazníkem/uživatelem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu v případě digitálních produktů nebo kupní smlouvou v případě služeb a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. 

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

2.7. Prodávající/poskytovatel je povinen poskytnout či dodat zboží/službu/digitální obsah, který si zákazník/uživatel objednal a zákazník/uživatel se zavazuje zboží/službu/digitální obsah převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu/digitální obsah je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník/uživetel informován. 

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží/digitálnímu obsahu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. OBECNÁ UJEDNÁNÍ O DIGITÁLNÍM OBSAHU 

3.1. Koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

3.2. Uživatel se zavazuje zaplatit za digitální obsah odměnu.

3.3. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

3.4. Poskytovatel je povinnen digitální obsah poskytnout uživateli k osobnímu užití ihned po získání sjednané odměny, pokud ze zjevných důvodů není sjednáno jinak.

3.5. Jestliže ze zjevných důvodů nebylo sjednáno pozdější poskytnutí digitálního obsahu a tento nebyl poskytnut ihned po uhrazení sjednané částky, uživatel poskytovatele o této skutečnosti upozorní. Nedojde-li k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy odstoupit.

3.6. Aktualizace digitálního obsahu nejsou součástí plnění Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pokud v objednávce není sjednáno jinak.

3.7. Digitálním obsahem jsou míněny i produkty zdarma. Odměnou jsou v tomto případě osobní údaje uživatele. I v tomto případě dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu a smluvní vztah se řídí ujednáními výše.

3.8. K uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nedochází, pokud za produkt zdarma nejsou odměnou osobní údaje do databáze poskytovatele, ale tyto jsou poskytnuty pouze za účelem vyřízení objednávky a předání digitálního obsahu.

 

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

4.2. Prodávající/poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. ZPŮSOB ÚHRADY 

4.3.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři, a to předem. 

4.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody bankovním převodem na základě faktury. Při osobním setkání můžete zaplatit hotově, na základě platby vám bude vystaven doklad podle podle platné legislativy. 

4.5. Platba je jednorázová. 

4.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. 

4.7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi prodávajícím a nakupujícím. 

5.2. Pro prodej digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Digitální produkty podléhají autorskému právu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. 

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (digitální produkty) včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 

7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete, prosím, formulář emailem na adresu jana@zahradnistesti.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@zahradnistesti.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně digitálního produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 

8.2. Prodávající/poskytovatel odpovídá zákazníkovi/uživateli, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc/digitální obsah při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou/smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu, má zákazník právo na to, aby prodávající/uživatel bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží/digitální obsah uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě/smlouvě o poskytnutí digitálního obsahu. 

8.3. Uživatel v postavení spotřebitele má právo upozornit poskytovatele na vadu digitálního obsahu v období 2 let od koupě produktu. Poskytovatel vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné potíže, a to v případě, že to je možné nebo že to není nepřiměřeně nákladné.

8.4. Pokud uživatel není v postavení spotřebitele, může uplatnit práva z vadného plnění ihned po předání digitálního obsahu.

8.5. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese jana@zahradnistesti.cz . Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. 

8.6. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny/odměny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny/odměny v plné výši. 

8.7. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Do slevy se zohledňuje, jak dlouho byl digitální obsah poskytován s vadou a bez vady, pokud jde o digitální obsah na určitou dobu.

8.8. Pokud jsou odměnou sjednanou za digitální obsah osobní údaje uživatele, nemá spotřebitel právo na slevu z důvodu vadného plnění.

8.9. Reklamační řízení počíná dnem, kdy poskytovatel přijme e-mail s vytknutím vady od uživatele. Poskytovatel je povinnen vadu odstranit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí. Pokud na opravu vady poskytovateli 30denní lhůta nebude stačit, nejpozději 30. den reklamace o tom bude uživatele informovat zprávou o průběhu reklamace. 

8.10. Prodávající/poskytovatel není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8.11.Pokud dojde k vyčíslení přiměřené ceny nebo k odstoupení od smlouvy, je poskytovatel povinnen zaslat peněžitou částku uživateli na účet, ze které byla částka odeslána, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

8.12. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Rozhodnutím zapojit se do vzdělávání se či zakoupením digitálních produktů berete na vědomí, že jakékoliv použití informací z tohoto konzultování/digitálních produktů a úspěchy nebo neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách. Firma Ing. Jana Fryčová se tímto zříkají jakékoli odpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace v digitálních produktech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Nicméně, jsou tyto zkušenosti subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto firma Ing. Jana Fryčová ani autorka nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních. Při využívání konzultací na dálku nebo osobně jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Průběh konzultování závisí nejen na odbornosti provedení koučování, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Ing. Jana Fryčová. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. 

10.2. Na požádání vám firma Ing. Jana Fryčová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jana@zahradnistesti.cz , kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů 

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

10.4. Možnost odhlášení 

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Ing. Jana Fryčová, sídlo Kyselovská 161, Vlkoš, IČO: 06904955, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. 

10.6. Cookies 

Firma Ing. Jana Fryčová používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.zahradnistesti.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.janafrycova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.